فردا امتحان انشا داریم...

و

از اونجایی که من اگه ذهنم مشغول باشه نمیتونم چیزی روی اون کاغذ بنویسم و اگه هم بنویسم همش چرت و پرته...

به همین دلیل دارم کتاب میخونم...

کتاب هایی که از خوندنشون لذت میبرم...