آخه زامبی عزیز وقتی میدونی برادران نظامی میان جمعت میکنن چرا میای جلو در مدرسه؟؟

مثل اینکه بدون حضور من دیروز سه تا زامبی دستگیر کردن...

😕😕😕

آخه زامبی عزیزم تو که میای وای میسی اونور تا آمار بگیری،خوو عزیزم همونجا وایسا دید بزن تا بیاد 😑نه اینکه تا یکی از دوستاشو میبینی میدویی طرفش و عکسش رو نشونش میدیو میگی اینو میشناسی؟؟!!😒

بعد اگه بهت بی محلی کردن نگو چراا

خووو آدم ترس برش میداره با دوییدن تو...😖