پنجشنبه خونه خاله زهره بابام تهران مهمونی دعوتیم😊😊

جمعه خونه خاله جونم مهمونیم😊😊

پ.ن:اولین مورد لباسش پیدا شده😀😀

پ.ن2:برای جمعه چی بپوشم؟؟؟😨😨😨😵😱

هرچی تو کمد رو میگردم هیچی به نظرم نمیاد😳😳😳😓😪😷😰😟😢