نمیدونم بخاطر چی دلم گرفته😟😟
حوصله هیچ کسم ندارم...
پ.ن:آسمون دلم غصه داره...حق داره هرچی امشب بباره...باز جای برف میشینی کنارم...مطمئنم دیگه شک ندارم...شک ندارم تو هم فکرم هستی...تنهایی تو اتاقت نشستی...گفته بودی دلت تنگ نمیشه...پس چرا هی میای پشت شیشه...