این شخص شخیص کمی لوس تشریف دارن...
خیلی ناز پرورده و به قول همه لای پر قو بزرگ شده...
اینجانب دارای دو دوست هستم...
از ریاضی تقریبا خوشم میاد و بقیه درسا رو هم دوست دارم...
و اینکه...
هنر رو چون عالیم خیلی دوست دارم...
و طراحی هام همه جا طرفدار داره...
اینجانب مردادی هستن...
و فوق العاده مهربان...
دیگه حرفی ندارم
خوش باشید😊